รพ.พระมงกุฎ จัดอบรม อายุรเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39

train610910a_1

train610910a_2

train610910a_3