วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุม แนวทางเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

train610910c_1

train610910c_2

train610910c_3

train610910c_4

train610910c_5

train610910c_6

train610910c_7

train610910c_8