จ้างเหมาตัดต้นไม้ภายในโรงพยาบาล และบริเวณบ้านพัก

จ้างเหมาตัดต้นไม้